ورود عضویت

وارد حساب کاربری خود شوید

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

تحلیل شرکت فولاد آلیاژی یزد(فولای)

ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد آﻟﯿﺎژی ﯾﺰد ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ ﻓﻮﻻد آﻟﯿﺎژی اﯾﺮان و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻓﻮﻻد از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺸﺶ ﺳﺮد، ﭘﻮﻟﯿﺶ، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮐﻨﯽ، ﺻﺎﻓﮑﺎری، ﺗﺎﺑﮕﯿﺮی، ﺳﺎﯾﺰﯾﻨﮓ و ﺗﺴﺖ ﻋﯿﻮب ﺳﻄﺤﯽ و داﺧﻠﯽ اﻧﻮاع ﻓﻮﻻدﻫﺎی آﻟﯿﺎژی و ﻣﺨﺼﻮص و ﺑﺎ ﻧﺎم اوﻟﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻓﻮﻻد آﻟﯿﺎژی ﯾﺰد (ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص) در ﺳﺎل ۱۳۶۹ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ، موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده 2 اساسنامهعبارت است از ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ اﺟﺎره زﻣﯿﻦ و ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر و اﯾﺠﺎد ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﻘﺎﻃﻊ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه ﻓﻮﻻدی، اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻋﻢ از ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺠﺎری، ﺗﺼﺪی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اوراق ﺑﻬﺎدار ، ﻗﺮﺿﻪ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم، ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ.

 91074000- 021

info@dp-broker.com

تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، خیابان زاینده رود غربی، پلاک 3 ؛ کد پستی: 1991634413

کلیه حقوق این سایت محفوظ می‌باشد

طراحی سایت و بهینه ساری سایت توسط اینتن